ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató alapja, Magyarország Alaptörvényének "Szabadság és Felelősség" fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint "Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez".

A jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Vörösszív Alapítvány (székhelye: 2151 Fót, Mindszenty József utca 28., adószám:19301976-1-13., által üzemeltetett https://www.vorossziv.hu/

weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó oldalak, aloldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1, BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

Az Adatkezelési tájékoztató minden felhasználó számára elérhető, vagy a https://www.vorossziv.hu/ weboldal "Adatkezelési tájékoztató" linken, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó összes weboldalon teljes tartalomban, vagy a nevezett honlapra mutató hivatkozás által.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztató feltételeit. A jelen Adatkezelési tájékoztatóra mutató hivatkozás folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1.1 Az Adatkezelési tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve az Aranyló Napraforgó Alapítvány fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. Az Aranyló Napraforgó Alapítvány az Adatkezelési tájékoztató módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.

2, HATÁLYOS JOGSZBÁLYOK:

Adatkezelési tájékoztató alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: "Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR")

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: "Infotv.")

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

- 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.), - 2008. évi XLVIII. törvény - gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

3, DEFINÍCIÓK:

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

GDPR:az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

érintett:az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);

az érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság vagy NAIH:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

profilalkotás:személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél:az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

3.1 Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

4. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTTÁS:

4.1 A honlap látogatottsági adatainak kezelése

A Szolgáltatást igénybe vevők számítógépeinek egyes adatai, IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

4.2 Cookie-k és web beaconök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (ún. cookie-kat) telepíthet a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • Beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén.

 • A cookie-k küldését bármikor megtilthatja.


E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

4.2.1. A honlapokon megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a honlapok böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ügyfél számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Ügyfelet érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ügyfél számára, vagy, hogy statisztika készíthessen a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Hogyan használja a Google a cookie-kat?

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Ilyen cél például a biztonságos keresés beállításainak megjegyzése, az Ön számára lényegesebb hirdetések megjelenítése, az adott oldalakon fogadott látogatók számának rögzítése, segítségnyújtás a szolgáltatásainkra történő regisztrációban, az adatok védelme, valamint a hirdetésbeállítások megjegyzése.

Láthatja a Google által használt cookie-k listáját, és megtudhatja, hogy a Google és partnerei miként használnak cookie-kat a hirdetésekben. Azt, hogy miként védjük az Ön adatait a cookie-k és egyéb információk használata közben, adatvédelmi irányelveink ismertetik.

4.3. Kezelt adatok köre: hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím, üzenetküldés esetén az adatokat nem tároljuk, az üzenet az e-mailekhez hasonlóan rögtön a küldő e-mail fiókjába érkezik az önkéntesen megadott adatokkal és tartalommal.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • A Szolgáltatás hatékonyságának növelése.

 • A regisztrált felhasználók azonosítása.

 • A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése.

 • Felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.).

 • Működési problémák elhárítása.

6. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI:

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.
  Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

 • A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
  Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

7. ADATBIZTONSÁG:

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

8. TÖRVÉNYTELEN INTERNETES HIVATKOZÁSOK:

Az Aranyló Napraforgó Alapítvány, valamint a fenntartásában működtetett Napraforgó Családi Bölcsőde hálózat és Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyei elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor az általuk üzemeltetett oldalakon rá mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő tartalmakat hordozó internetes oldalakon helyezik el. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Vörösszív Alapítvány jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolítását, továbbá a jogsértéssel felmerült esetleges kárának a megtérítését követelni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

9.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

 • Felvilágosítás. A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az alapitvany@vorossziv e-mail címen.

 • Adatmódosítás, adattörlés. A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését alapitvany@vorossziv.hu

 • Jogorvoslat. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

9.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

9.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított Adatkezelési tájékoztatót elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Készült: Budapest, 2021, június 23.