ÖNKÉNTES FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYZAT

VÖRÖSSZÍV ALAPÍTVÁNY

2151 FÓT, MINDSZENTY JÓZSEF UTCA 28.

Önkéntes tevékenység szabályzata

Készült:

a "2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről" című törvény, a 15118-2/2013/ESÉLY iktatószámú, valamint a 15118-6/2013/ESÉLY iktatószámú Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály által kiadott határozatok alapján, 5098 sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Érvényes: 2021. június 23.-től

A fogadó szervezet adatai:

- neve: Vörösszív Alapítvány

- székhelye: 2151. Fót, Mindszenty József utca 28.

- adószám: 19301976-1-13

Az önkéntes közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök:

Adománygyűjtő feladatok, Reklámanyagok terjesztése, takarítás, termék előállítás, kisegítői feladatok, tanácsadó, a végzettségének megfelelő szakmunka, irodai munka.

Az Vörösszív Alapítvány önkéntese lehet:

Önkéntes bárki lehet, aki betöltötte a 18. életévét, 2014. október 15.-től a 10. életévét. A törvény előírja, hogy kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges.

Az önkéntes szerződés:

Az önkéntesek fogadása a törvény által meghatározott és rögzített önkéntes jogviszony keretében történhet, amely az önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződés megkötése írásban történik.

A szerződésben rögzíteni kell a szerződő felek adatain túl a konkrétan végzett önkéntes tevékenység tartalmát, a tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt, valamint azon juttatások körét, amelyet az önkéntes számára a fogadó szervezet által térítésre kerül, és a szerződés megszűnésének szabályait is.

Az önkéntes szerződés tartalmi előírásait a törvény 6§ fogalmazza meg.

A mennyiben határozatlan idejű önkéntes szerződős jön létre, azt a munka lezárása után fel kell bontani.

A fogadó szervezet kötelezettségei:

A fogadó szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

Az önkéntes kötelezettségei:

Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet,

-amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint

-amelynek ellátását jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátása jogszabály nem zárja ki.

Köteles a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni.

Köteles a tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

A Vörösszív Alapítvány önkéntes munka nyilvántartásának szabályzata:

-Önkéntes munka nyilvántartó lap:önkénteseket foglalkoztató szervezetként nyilvántartást kell vezetni az önkéntesekről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az önkéntes személyes adatait, az önkéntes lakóhelyét, az önkéntes tevékenység kezdetének időpontját, az önkéntesnek nyújtott juttatásokat, melyet az önkéntes jogviszony végét követően 5 évig meg kell őrizni, a fogadó szervezet irattárában.

Az önkéntes számára adható juttatások:

  • Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások:

- munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag

- utazás, szállás, étkezés

- saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény alapján)

- védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás

-iskolarendszeren kívüli képzés költsége

-állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

-eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása

-élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja

-napidíj (külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, ill. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20%-át)

-jutalom

Az adó- és járulékmentesen kifizethető juttatások igénybevételének együttes feltételei:

  • az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel,

  • nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron kerülnek beszerzésre,

  • a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére és címére állították ki,

  • a költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el

Fót. 2021.06.23.

Türner Ferenc

kuratóriumi elnök

A VÖRÖSSZÍV ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA 

Szervezet neve: VÖRÖSSZÍV ALAPÍTVÁNY

Címe: 2151 FÓT, MINDSZENTY JÓZSEF UTCA 28.

Adószáma: 19301976-1-13.

Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Türner Ferenc

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Hatályba lépett: 2021. június 23. napon..

Alkalmazandó: 2021. június 23.-től

____________________________________

a szervezet képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása

Készült:

a "2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről" című törvény, a FIFO/415/1 (2021) iktatószámú Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály által kiadott határozatok alapján, 12415 regisztrációs szám alatt nyilvántartásba vette.

A fogadó szervezet adatai:

- neve: Vörösszív Alapítvány

-székhelye: 2151 Fót, Mindszenty József utca 28.

- adószám: 19301976-1-13.

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Vörösszív Alapítvány

Székhely: 2151 Fót, Mindszenty József utca 28

Nyilvántartási szám: 12415

Minisztériumi regisztrációs száma: 415-1/2021

Adószám: 19301976-1-13.

Képviseli: Türner Ferenc kuratórium elnöke,

(továbbiakban: Fogadó szervezet),

valamint:

Név: «önkéntes_neve»

Lakcím: «szülnév»

Anyja neve: «Édesanyja_neve»

Születési hely, idő: «szül_hely_idő»

Adóazonosító jel: «Adóazonosító_jel»

TAJ szám: «TAJ»

Bankszámlaszám, bank:

(a továbbiakban: Önkéntes) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Együtt a továbbiakban: Felek

1. Felek megállapodnak, hogy a Fogadó szervezet jelen szerződés aláírását követően az Önkéntest határozatlan időre/határozott időre (ha határozott, akkor tól-ig) Önkéntesként nyilvántartásba veszi. A Felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végez a szerződésben foglalt paraméterek, valamint a 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglaltak szerint.

Jelen megállapodást a Felek, közös megegyezéssel írásban módosíthatják, a módosítás, és a jelen szerződés megszüntetése is csak írásban érvényes, kivéve a határozott időre szóló szerződéseket, melyek a határozott idő elteltével automatikusan megszűnnek, ha azt korábban a Felek nem hosszabbítják meg.

2. A Fogadó szervezet és az Önkéntes jelen szerződést az alábbi önkéntes tevékenység ellátására köti:

- Adománygyűjtő feladok ellátása

- Reklámanyagok terjesztése

- Takarítás

- Termék előállítás

- Kisegítő feladatok

- Tanácsadó

- Szakmunka (megnevezése)

- Irodai munka

3. A tevékenység ellátásának helye: változó

4.1. A közérdekű Önkéntes tevékenységre fordítandó idő: jelen szerződés 1. pontjában meghatározott időtartam alatt hétköznaponként 8 óra. (de bármi más is lehet, a valóságnak megfelelően a törvényi keretek között!)

4.2. 18 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet

amely megfelel életkorának, testi és szellemi fejlettségének, képességének

nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, valamint tankötelezettségének teljesítését

mely 6 és 20 óra között zajlik

melynek befejezése és másnapi kezdése között legalább 14 óra pihenőidő biztosított

  • 16-18 éves önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely:

- maximum 4,5 óra/nap és 18/hét

  • 16 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely:

- Magyarországon történik

-tanszünetben maximum 3 óra/nap és 12 óra/hét

-tanítási napon maximum 2 óra/nap és 6 óra/hét

-tanítási időben, tanítási napon kívül maximum 3 óra/nap és 6 óra/hét

4.3. Az elvégzett közérdekű önkéntes munka nyilvántartását az Önkéntes végzi Fogadó szervezet által részére rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon (Önkéntesek jelenléti íve), melyet a Fogadó szervezet vezetője aláírásával hitelesít!

5. A Fogadó szervezet jogai és kötelezettségei:

5. 1. A Fogadó szervezet biztosítja az Önkéntes részére az önkéntes tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket, az Önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan tájékoztatást ad, és irányít!

5.2. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak a jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik fél részére.

5.3. A Fogadó szervezet az alábbi formában és mértékben - ellenszolgáltatásnak nem minősülő - juttatásokat biztosítja az Önkéntesnek: .....................................................

5.4. A Felek rögzítik, hogy az Önkéntes jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben megismerte a paramétereket, amelyek alapján kifejezetten nyilatkozik arról, hogy tisztában van tevékenységével összefüggő elvárásokkal, továbbá feladataival egyaránt.

6. Az Önkéntes jogai és kötelezettségei:

6.1. Az Önkéntes köteles tiszteletben tartani a Fogadó szervezet kéréseit, előírásait, az általában elvárható egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az Önkéntes kötelessége, hogy tanácsot, útmutatást kérjen, amennyiben ezt szükségesnek ítéli.

6.2. Az Önkéntes kijelenti, hogy a Fogadó szervezet a feladatkörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, amit a jelen Önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg elismer. Az Önkéntes köteles tájékoztatni a Fogadó szervezetet minden olyan problémáról, nehézségéről, ami veszélyezteti a vállalt Önkéntes tevékenység megvalósulását.

6.3. Az Önkéntes köteles

a) a közérdekű Önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a Fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

b) a közérdekű Önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

6.4. Az Önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. Az Önkéntes nem köteles a Fogadó szervezet utasításait teljesíteni,
ha annak végrehajtása az Önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, jogszabályba, jó erkölcsbe vagy az Önkéntes szerződésbe ütközik.

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az Önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az Önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem-felhívási kötelezettségének eleget tett.

6.5. Az Önkéntes felel az önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt neki felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatában álló vagyontárgyakkal az adott helyzetben a tőle elvárható legnagyobb gondossággal bánni, rendeltetésszerűen használni azokat. Az Önkéntes által az Önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a jelen megállapodás szerinti Fogadó szervezet felel.

7. Az Önkéntes szerződés megszűnik

a) az Önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,

b) a Fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával,

c) a vállalt közérdekű Önkéntes tevékenység teljesítésével,

d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, feltétel bekövetkeztével,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel,

f) rendes felmondással,

7.2. A felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszüntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben foglalt bármelyik kötelezettségét megszegi, és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza. Rendkívüli felmondást alapozza meg, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem szabályoz, a Ptk. Önkéntességre és önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, valamint a 2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény az irányadó.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás után írták alá. A szerződés 2 példányban készült, melyből egy példány Fogadó szervezetet, egy példány az Önkéntest illeti meg.

Kelt,...................................

....................................

...................................

Fogadó szervezet

Önkéntes

Önkéntes fogadó szervezet neve:

Vörösszív Alapítvány

Címe:

2151 Fót, Mindszenty József utca 28.

Minisztériumi nyilvántartási száma: 12415

Önkéntes egyéni nyilvántartó lapja

Az önkéntes

A törvényes képviselő

Neve:

«önkéntes_neve»

neve:

Születési neve:

«szülnév»

Születési neve:

Születési helye, ideje:

«szül_hely_idő»

Szül hely, idő:

Édesanyja neve:

«Édesanyja_neve»

Édesanyja neve:

Lakóhelye (állandó):

«Lakóhelye_állandó»

Lakóhelye:

Tartózkodási helye (ha van):

Állampolgársága:

«Állampolgársága»

(ha külföldi, a kitöltés kötelező!)

Adóazonosító jel:

«Adóazonosító_jel»

TAJ:

«TAJ»

A tevékenység tartalma (ezt az önkéntes szerződés is tartalmazza!)

Elérhetőségek:

A tevékenység végzésének helyszíne(i):

Kiskorú?

igen

nem

Kor. Csel. Képes?

igen

nem

A tevékenység ellátásához szükséges idő, időintervallum:

A kapcsolódó pihenő idő:

A tevékenység megkezdésének ideje:

A tevékenység megszűnésének ideje, azaz a szerződés lejárata:

Megjegyzés: határozott idejű szerződés esetén kitöltése KÖTELEZŐ!

A szervezet által a tevékenység ellátásához nyújtott juttatások:

Megjegyzés: Ide kell beírni ahol szükséges a konkrét megnevezést pl. képzésnél

munkaruha, védőruha, védőfelszerelés

utazási költségtérítés

szállás költségtérítés

Egyéb költségtérítés (pl. étkezés)

védőoltás, szűrővizsgálat:

állat ellátás